Είναι η χειρουργική επέμβαση που εκτελείται από αγγειοχειρουργούς, κατά την οποία καθαρίζεται από την αρτηριοσκλήρυνση μια σοβαρά στενωμένη καρωτίδα, με στόχο την ελάττωση του κινδύνου ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

καρωτιδική ενδαρτηρεκτομή