Η στένωση της καρωτίδας θεωρείται ότι είναι ήπια όταν είναι κάτω από 50%. Όταν η στένωση είναι μεταξύ 50 και 69% θεωρείται μέτρια, ενώ όταν είναι 70 ως 99% θεωρείται ότι είναι σοβαρή.